» Văn bản pháp luật

Thông tư Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiĐọc tiếp

Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Đọc tiếp

BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


Đọc tiếp

Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo


Đọc tiếp

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
Đọc tiếp

Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: đào tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung cấp và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng.


Đọc tiếp

Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao


Đọc tiếp

Các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến 2020

Đọc tiếp

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Kính gửi Các Phòng chức năng - Khoa chuyên môn!

 - Căn cứ các văn bản hiện hành, Phòng tổ chức gửi hướng dẫn đánh giá VC-GV-NLĐ năm 2015.
1/  BIểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức năm 2015 đã gửi để các phòng - khoa gửi đến giáo viên, nhân viên tự đánh giá.
  * Lưu ý: Trong biểu mẫu có ghi chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp, thực hiện theo thông tư liên tịch số 23 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ: 
    + Giáo viên đã bổ nhiệm ngạch 15.113: hạng chức danh nghề nghiệp - hạng III.
     + các giáo viên hợp đồng và viên chức, nhân viên trình độ đại học tương đương viên chức A1, hạng chức danh nghề nghiệp - hạng III.
     + Đối với viên chức, nhân viên chưa đạt trình độ tương đương A1 - hạng chức danh nghề nghiệp - hạng IV.
2/ Biểu mẫu báo cáo sáng kiến năm 2015 có khác so với các năm trước, phòng tổ chức gửi biểu mẫu kèm theo./.

Đọc tiếp

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Đọc tiếp