Trung cấp Quản lý tài nguyên và môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Tên ngành, nghề       : QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Tên tiếng Anh          : Environment and resources management
Mã ngành, nghề        : 5850103
Trình độ đào tạo       : Trung cấp
Hình thức đào tạo     : Chính quy
Thời gian đào tạo     : 2 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tuyển thí sinh đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Ca học và địa điểm học:
- Ca sáng:  07h30 - 11h30
- Ca chiều: 13h00 - 17h00
- Ca tối:     18h00 - 21h00

Người học có 2 lựa chọn
     1. Học ca NGÀY tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Ca sáng và chiều tùy theo môn học mà học lý thuyết tại quận 1 và thực hành tại quận 9. Thời khóa biểu tùy môn học mà học 1 buổi hoặc 2 buổi trong ngày.
       - Thứ 7 và CN: Nghỉ
     2. Học ca ĐÊM tại Cơ sở 1 (Quận 1):
       - Thứ 2 đến thứ 6: Học lý thuyết tại quận 1 vào ca tối tại quận 1.
       - Thứ 7 và CN: Tùy theo môn học mà thực hành vào ca sáng hoặc chiều tại quận 9.

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
    Chương trình trung cấp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường được biên soạn để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý tài nguyên và môi trường trình độ trung cấp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý tài nguyên và môi trường, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
     Nội dung chương trình bao gồm những kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, khai thác và bảo vệ tài nguyên, phát triển môi trường bền vững. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.
     Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên quản lý tài nguyên và môi trường trình độ trung cấp, có khả năng thực hiện được việc giám sát, kiểm tra công tác thực hiện pháp luật tài nguyên và môi trường ở cơ sở; thực hiện được những nội dung bảo vệ tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; sử dụng được các trang thiết bị thông thường trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:
-    Trình bày được những nội dung cơ bản của pháp luật tài nguyên và môi trường, những khái niệm cơ bản về môi trường, tài nguyên.
-    Nêu được cách áp dụng các văn bản pháp quy vào công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.
-    Trình bày được phương pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường , xử lý được các vấn đề cơ bản liên quan đến ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên.
+ Kỹ năng:
-    Tổng hợp được số liệu liên quan đến tài nguyên, môi trường và lập được báo cáo hiện trạng tài nguyên, môi trường, đưa ra những giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường ở địa phương, cơ sở.
-    Giám sát, kiểm tra được việc thực hiện pháp luật tài nguyên và môi trường ở cơ sở, tiếp cận thực hiện được những nội dung bảo vệ tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
-    Quản lý và tổ chức sử dụng được các trang thiết bị thông thường trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.
+ Thái độ nghề nghiệp:
-       Có tác phong nghiêm túc, chính xác, khoa học, cần cù trong công việc
-       Có trí sáng tạo, cầu tiến và thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
-       Đảm bảo yêu cầu và tiêu chuẩn quy định đối với kỹ thuật viên trung cấp .
-       Rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trung thực, khiêm tốn, tác phong lành mạnh, nhiệt tình, yêu nghề, sống có trách nhiệm.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
    Sau khi tốt nghiệp, người học làm việc tại các đơn vị có chức năng quản lý tài nguyên và môi trường các cấp, đơn vị tư vấn, thi công về quản lý tài nguyên và môi trường.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
-     Số lượng môn học: 29  môn học.
-     Khối lượng kiến thức kỹ năng toàn khóa học: 1830  giờ
-     Khối lượng các môn học chung: 210 giờ
-     Khối lượng các môn chuyên môn: 1620  giờ
-     Khối lượng lý thuyết:  645  giờ. Thực hành, thực tập: 1185  giờ
-     Thời gian khóa học: 2 năm
3. Nội dung chương trình: Tùy theo mỗi năm học mà trường chọn một số môn để học sinh học tập
a) Các môn học chung/đại cương
-    Chính trị
-    Pháp luật
-    Giáo dục thể chất
-    Giáo dục Quốc phòng và An ninh
-    Tin học
-    Tiếng Anh
b) Các môn học, mô đun chuyên môn 
b1. Môn học, mô đun cơ sở
-    Quản lý nhà nước
-    Hoá đại cương
-    Cơ sở khoa học môi trường
-    Sinh thái môi trường
-    Truyền thông tài nguyên và môi trường
-    Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ
-    Sản xuất sạch hơn
-    Pháp luật tài nguyên và môi trường
-    Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
-    Địa lý kinh tế
b2. Môn học, mô đun chuyên môn
-    Hoá phân tích
-    Vi sinh môi trường
-    Quản lý chất thải rắn
-    Quản lý tài nguyên, môi trường nước
-    Kiểm soát ô nhiễm không khí
-    Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường
-    Đánh giá tác động môi trường
-    Thanh tra bảo vệ tài nguyên và môi trường
-    Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
b3. Thực tập
-    Thực tập Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường
-    Thực tập Công nghệ tin học trong quản lý tài nguyên môi trường
-    Thực tập Kiểm soát ô nhiễm môi trường
-    Thực tập tốt nghiệp
c) Thi tốt nghiệp
-    Người học phải học hết chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường thì sẽ đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.
-    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.