Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2015 - 2016

27 063
0

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TRUNG CẤP
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 08/TB-TNN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Thu học phí Học kỳ II năm học 2015 - 2016

______________________

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quyết định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021,

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP

Thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG HỌC PHÍ

1.Học sinh năm thứ II khoá 2014 - 2016: Gồm các lớp Chăn nuôi thú y 38C, D, E, F; Trồng trọt - Bảo vệ thực vật 4; Quản lý đất đai 16A đóng học phí học kỳ II (Học kỳ cuối) năm học 2015 - 2016 mức đóng như sau:

- Học sinh có hộ khẩu tại TP.HCM đóng: 1.850.000đ/học sinh.

- Học sinh có hộ khẩu tại các tỉnh đóng: 2.500.000đ/học sinh.

2.Học sinh năm thứ I khoá 2015 - 2016 đóng học phí học kỳ II mức đóng như sau:

- Học sinh có hộ khẩu tại TP.HCM đóng: 1.850.000đ/học sinh.

- Học sinh có hộ khẩu tại các tỉnh đóng: 2.500.000đ/học sinh.

3.Riêng học sinh các lớp Chăn nuôi thú y 39A đóng học phí Học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Học kỳ III khoá 2015 - 2017):

- Học sinh có hộ khẩu tại TP.HCM đóng: 2.000.000đ/học sinh.

- Học sinh có hộ khẩu tại các tỉnh đóng: 2.500.000đ/học sinh.

II. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

Học sinh các lớp học kỳ cuối khoá 2014 - 2016 đóng hoàn tất học phí trước khi phân công đi thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch của nhà trường.

Học sinh các lớp Chăn nuôi thú y 39A, B, C, D, E; Trồng trọt - Bảo vệ thực vật 5; Quản lý đất đai 17 đóng học phí kể từ ngày 22/02/2016 chậm nhất đến hết ngày 25/03/2016.

III. ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM

Những học sinh thuộc diện chính sách được miễn giảm học phí theo quy định, lập thủ tục gửi về phòng Công tác học sinh.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG - KHOA CHUYÊN MÔN

- Phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh, các khoa chuyên môn có trách nhiệm đôn đốc việc thu học phí theo thời gian quy định.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến, thông báo đến tận học sinh và nhắc nhở học sinh hoàn tất học phí cho nhà trường.

- Phòng Công tác học sinh, phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp trong việc thu học phí học sinh đang học và ở nội trú. Lập sổ theo dõi thu chi tiền học phí.

Đề nghị trưởng các phòng chức năng, khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ nhiệm vụ, yêu cầu triển khai thực hiện thông báo trên./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Thị Lưu Ly