Sơ đồ tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính

  1. Trưởng phòng: ông Trần Văn Đức
  2. Tài vụ Cơ sở 1: ông Trần Minh Kinh Luân
  3. Tài vụ Cơ sở 2: ông Nguyễn Sỹ Bình