Sơ đồ tổ chức của Phòng Đào Tạo

  1. Trưởng phòng: ông Bùi Thanh Hùng
  2. Nhân viên:
    1. cô Kiều Bích Hằng
    2. cô Nguyễn Thị Ni
    3. cô Trịnh Thị Thanh Thuận