Sơ đồ tổ chức của Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

  1. Trưởng phòng: ông Đào Quang Quí
  2. Nhân viên:
    1. bà Nguyễn Thị Thanh Hà
    2. ông Từ Châu Khánh
    3. ông Trần Văn Chống