Sơ đồ tổ chức của Ban Tuyển sinh

  1. Trưởng ban: ông Nguyễn Quốc Hùng
  2. Nhân viên:
    1. bà Lê Thị Hân
    2. bà Trần Ninh Thành
    3. ông Nguyễn Chí Thiện