Quy mô đào tạo

   

     - Đạo tạo chính quy tập trung: 800 học sinh / năm học
  
     - Đào tạo ngắn hạn: 300 đến 400 học sinh / năm học
  
     - Bồi dưỡng nâng cao tay nghề: 200 học sinh / năm học
  
     - Đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu.