Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và Đại học văn bằng 2

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và Đại học văn bằng 2