Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp

Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng nhập họ tên

Vui lòng nhập lại số điện thoại

Vui lòng nhập lại ngày sinh

Vui lòng nhập lại Email

Vui lòng nhập lại địa chỉ

Thông Tin Đăng Ký Xét Tuyển

Vui lòng chọn lại hệ đào tạo

Vui lòng chọn lại ngành đào tạo

Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn