Liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Điện thoại:
- Cơ sở 1: (028) 39103813
- Cơ sở 2: (028)
Email: phongtochuc@ats.edu.vn