Điểm rèn luyện học sinh sinh viên

Giáo viên chủ nhiệm tải file mẫu điểm rèn luyện tại đây:
 
  1. Mẫu điểm rèn luyện
  2. Biên bản họp lớp
  3. File danh sách tổng hợp (Giáo viên tải tại trang http://quanly.ats.edu.vn/)
Qui trình:
  1. Ban cán sự lớp photo cho mỗi học sinh 01 bản tự đánh giá rèn luyện.
  2. Các học sinh tự đánh giá xong, Giáo viên chủ nhiệm tiến hành họp lớp đánh giá từng học sinh.
  3. Khoa tiến hành xác nhận điểm rèn luyện.
  4. Chuyển về phòng Công tác học sinh
Lưu ý: Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm: 01 danh sách tổng hợp, 01 biên bản họp lớp, xx phiếu tự đánh giá của học sinh và có đầy đủ chữ ký của học sinh, ban cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm và khoa.