Công bố danh sách học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệp trung cấp đợt 1 - 2019

1 651
0

1. Lớp Chăn nuôi thú y 41A

- Xem file Danh sách học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp CNTY 41A
- Xem file Danh sách học sinh không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp CNTY 41A

2. Lớp Chăn nuôi thú y 41B

- Xem file Danh sách học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp CNTY 41B
- Xem file Danh sách học sinh không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp CNTY 41B

3. Lớp Chăn nuôi thú y 41C

- Xem file Danh sách học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp CNTY 41C
- Xem file Danh sách học sinh không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp CNTY 41C

4. Học sinh các lớp khác

- DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP (TRẢ NỢ MÔN)
- DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP (TRẢ NỢ MÔN)
- DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 năm 2019
- DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 năm 2019

Lưu ý:
- Học sinh dự lễ tốt nghiệp theo thông báo sau: ​Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp trung cấp - đợt 1 năm 2019
- Học sinh đăng ký thi lại tốt nghiệp ngày 20-21/6/2019. Xem lịch ôn thi tốt nghiệp cùng với lớp CNTY 42 (hệ 1 năm)