Công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 1 - 2019 và nhận đơn phúc khảo

1 441
0

I. DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN

https://drive.google.com/file/d/1vKsJjvZ-6wSEQOO4xFfUdTbvRhjGe5CT/view?usp=sharing

 
II. THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

 

THÔNG BÁO
V/v xin phúc khảo điểm thi tốt nghiệp

 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế  đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp theo đó tại mục 2, khoản d,  Điều 22, học sinh có quyền làm đơn xin phúc khảo về điểm thi tốt nghiệp đối với những môn thi viết ( tự luận );


Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO


Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp bậc Trung cấp chính quy năm 2019 (đợt 1) từ ngày 10/5/2019 đến 11/5/2019 được phép làm đơn xin phúc khảo môn thi tốt nghiệp Giáo dục chính trị sau 4 ngày (làm việc) kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp.
Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh sẽ nhận đơn xin phúc khảo điểm thi tốt nghiệp môn Giáo dục Chính trị từ ngày 28/05/2019 đến hết ngày 02/06/2019.

Sau ngày 02/06/2019, mọi thắc mắc khiếu nại về điểm thi tốt nghiệp môn Chính trị nhà trường sẽ không giải quyết.

Nay trường thông báo để học sinh được biết.