Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

  1. Phụ trách công tác văn phòng, cơ sở vật chất, lễ tân, bảo vệ, tạp vụ, lái xe.
  2. Phụ trách công tác quản lý hành chính, quản lý nhân sự, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…
  3. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thông tin và truyền thông