Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

  1. Đề xuất với Hiệu trưởng những định hướng trước mắt và lâu dài về công tác chính trị- tư tưởng trong cán bộ, công chức và học sinh toàn trường; tổ chức kiểm tra và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển nhà trường.
  2. Nắm bắt diễn biến tình hình chính trị- tư tưởng trong trường, quản lý về chính trị- tư tưởng họat động của các câu lạc bộ… thuộc trường.
  3. Tổ chức và quản lý các họat động tinh thần của cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên trong trường; xây dựng kế họach tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, các họat động xã hội để trình Hiệu trưởng quyết định.
  4. Quản lý hành chánh đối với học sinh, sinh viên như: cấp các lọai giấy tờ cần thiết cho học sinh, sinh viên, tổ chức khám sức khỏe, phối hợp triển khai thực hiện các loại bảo hiểm cho học sinh, sinh viên, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan tới học sinh, sinh viên.
  5. Phối hợp với các khoa tiến hành đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khóa học. Kiến nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm qui chế, nội qui.
  6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo qui định đối với học sinh, sinh viên, như trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi, miễn giảm học phí, lưu trú tại ký túc xá.
  7. Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, phòng, ban liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi có tính phong trào.
  8. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ và các họat động giải trí lành mạnh; định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên, giải quyết và trả lời các khiếu nại của học sinh, sinh viên; quan tâm tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.