Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyển sinh

  1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh
  2. Lập dự trù kinh phí cho các hoạt động tuyển sinh
  3. Đề xuất nhân sự phối hợp, kinh phí tuyển sinh tại các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.
  4. Tổ chức tư vấn tuyển sinh và phân công thành viên tư vấn tại 02 cơ sở đào tạo.
  5. Giải quyết các vấn đề khác theo yêu cầu của công tác tuyển sinh và của Ban Giám hiệu nhà trường.
  6. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh, báo cáo và đề xuất các giải pháp thực tế tuyển sinh trung cấp trình Hiệu trưởng nhà trường quyết định.
  7. Củng cố, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền để thu hút học sinh vào trường.