Ban hành Kế hoạch Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Năm 2019

Thực hiện Chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Ngọc Hổ tại Thông báo số 73/TB-SNN ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Nội dung kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Ngọc Hổ tại Hội nghị tổng kết cải cách hành chính của Sở năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019,
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp xây dựng và triển khai Kế hoạch số 142/KH-TNN ngày 22 tháng 5 năm 2019 Về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cải cách hành chính năm 2019;
Triển khai Kế hoạch số 36/KH-TNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp về thực hiện cải cách hành chính năm 2019;
Triển khai hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Xây dựng và áp dụng các quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan sự nghiệp công lập kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.
Chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, công việc của cá nhân, phòng chức năng, khoa chuyên môn nâng cao chất lượng giảng dạy; giảm các tác động tiêu cực trong thi cử, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng nơi người học.
2. Yêu cầu
Kịp thời rà soát, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; 
Trên cơ sở Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định Điều lệ trường Trung cấp Chuyên nghiệp, tiến hành rà soát, điều chỉnh, mở rộng HTQLCL đảm bảo tất cả các quy trình, thủ tục được đưa vào áp dụng trong HTQLCL; các quy trình xử lý công việc phải được xây dựng một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Lãnh đạo phòng chức năng, khoa chuyên môn, trên cơ sở nội dung kế hoạch này đảm bảo triển khai đúng yêu cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả HTQLCL tại phòng, khoa mình.
Trong quá trình triển khai, lãnh đạo các phòng, khoa cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc công việc, đảm bảo việc điều chỉnh, mở rộng HTQLCL đáp ứng đúng yêu cầu và tiến độ; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, Ban chỉ đạo ISO về tiến độ và kết quả điều chỉnh, mở rộng HTQLCL tại phòng, khoa mình.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Cơ quan áp dụng HTQLCL
- Các phòng chức năng, khoa chuyên môn.
2. Phạm vi áp dụng
Xây dựng và áp dụng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định Điều lệ trường Trung cấp Chuyên nghiệp
Xây dựng và áp dụng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy định về Đào tạo trình độ sơ cấp.
Xây dựng và áp dụng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy định về Đào tạo nghề thường xuyên.
Xây dựng và áp dụng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động liên quan đến các ngành nghề đào tạo đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM duyệt tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 14-BB1/2012/GCNĐKBS ngày 11 tháng 06 năm 2012 của Sở LĐTB-XH TP.HCM; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 33-BS2/2012/GCNĐKBS ngày 02 ngày 11 tháng 2012 của Sở LĐTB-XH TP.HCM; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 07-BS3/2014/GCNĐKBS ngày 05/03/2017 của Sở LĐTB-XH TP.HCM; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề số: 32/GCNĐKBS-SLĐTBXH ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Sở LĐTB-XH TP.HCM; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 14-BB1/2012/GCNĐKBS ngày 11 tháng 06 năm 2012 của Sở LĐTB-XH TP.HCM; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 22/2011/GCNĐKDN ngày 16 tháng 03 năm 2011 của Sở LĐTB-XH TP.HCM.
TTTên ngành/ nghề đào tạoMã ngành/ nghềTrình độ
đào tạo
ATRUNG CẤP

1Bảo trì và Sửa chữa thiết bị nhiệt5520157Trung cấp
2Chăn nuôi thú y5620120Trung cấp
3Điện công nghiệp và dân dụng5520223Trung cấp
4Kế toán doanh nghiệp5340302Trung cấp
5Kinh doanh bất động sản5340108Trung cấp
6Quản lý đất đai5850102Trung cấp
7Quản lý nhà đất5340426Trung cấp
8Quản lý tài nguyên môi trường5850103Trung cấp
9Thiết kế cảnh quan hoa viên5580103Trung cấp
10Thủy lợi tổng hợp5620126Trung cấp
11Trắc địa - địa hình - địa chính5510907Trung cấp
12Trồng trọt và Bảo vệ thực vật5620111Trung cấp
BSƠ CẤP NGHỀ

1Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
Sơ cấp nghề
2Cơ điện lạnh
Sơ cấp nghề
3Cơ điện lạnh thiết kế nâng cao
Sơ cấp nghề
4Cơ điện nông thôn
Sơ cấp nghề
5Chăn nuôi cá sấu
Sơ cấp nghề
6Chăn nuôi heo - bò
Sơ cấp nghề
7Dịch vụ thú y
Sơ cấp nghề
8Điện dân dụng
Sơ cấp nghề
9Kỹ thuật nuôi cua biển
Sơ cấp nghề
10Kỹ thuật nuôi hàu
Sơ cấp nghề
11Kỹ thuật nuôi lươn thịt
Sơ cấp nghề
12Kỹ thuật nuôi thỏ
Sơ cấp nghề
13Kỹ thuật trồng hoa kiểng
Sơ cấp nghề
14Ky thuật trồng hoa lan
Sơ cấp nghề
15Kỹ thuật trồng nấm
Sơ cấp nghề
16Kỹ thuật trồng rau - hoa cây cảnh - bảo vệ thực vật
Sơ cấp nghề
17Kỹ thuật trồng rau mầm
Sơ cấp nghề
18Kỹ thuật trồng và chăm sóc mai
Sơ cấp nghề
19Khởi tạo doanh nghiệp
Sơ cấp nghề
20Lắp đặt - Cài đặt  - Bảo trì máy vi tính
Sơ cấp nghề
21Mộc dân dụng
Sơ cấp nghề
22Nuôi cá cảnh
Sơ cấp nghề
23Nuôi cá nước lợ
Sơ cấp nghề
24Nuôi cá nước ngọt
Sơ cấp nghề
25Nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGap
Sơ cấp nghề
26Phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn quả - Cây công nghiệp
Sơ cấp nghề
27Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi
Sơ cấp nghề
28Tin học kế toán
Sơ cấp nghề
29Tin học văn phòng
Sơ cấp nghề
CDẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN

1Chăn nuôi bò sữa
Dạy nghề thường xuyên
2Chăn nuôi bò sữa - bò thịt
Dạy nghề thường xuyên
3Chăn nuôi heo
Dạy nghề thường xuyên
4Kỹ thuật trồng - Chăm sóc - Bảo vệ rừng ngập mặn
Dạy nghề thường xuyên
5Kỹ thuật trồng hoa kiểng
Dạy nghề thường xuyên
6Kỹ thuật trồng rau an toàn
Dạy nghề thường xuyên
7Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap & IPM
Dạy nghề thường xuyên
8Trồng lúa năng suất cao
Dạy nghề thường xuyên
9Xây dựng hầm BIOGAS
Dạy nghề thường xuyên
3. Nội dung, tiến độ thực hiện
STTNội dung công việcThời gian
1Hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo ISO; tổ chức đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL so với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.Tháng 5/2019
2Đào tạo kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Hướng dẫn xây dựng quy trình xử lý công việc cho các Các phòng chức năng, khoa chuyên môn.
3Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
4Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp (căn cứ vào thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của nhà trường và các nội dung yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)Tháng 5/2019
Tháng 6/2019
5Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho viên chức, giáo viên và người lao động trong phạm vi xây dựng, áp dụng HTQLCL.Tháng 5/2019
Tháng 6/2019
6Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Đào tạo đánh giá nội bộ.
Tháng 6/2019
7Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến HTQLCL.Tháng 6/2019 và Quý III
8Lãnh đạo xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
9Công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định.
10Tiếp tục rà soát duy trì và cải tiến HTQLCLTháng 6/2019 và Quý III
4. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL năm 2019 là 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo ISO
- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng chức năng, khoa chuyên môn triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, tiến độ và mức độ hoàn thành mục tiêu kế hoạch của các phòng chức năng, khoa chuyên môn, báo cáo cho Ban chỉ đạo ISO.
- Kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; đảm bảo Hệ thống hoạt động có hiệu quả.
2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Tham mưu, đề xuất Ban giám hiệu và Ban Chỉ đạo thực hiện HTQLCL phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn;
- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính và đơn vị tư vấn thực hiện:
+ Dự trù kinh phí và lập dự toán chi tiết cho các hoạt động triển khai thực hiện theo Kế hoạch này, trình Ban giám hiệu xem xét, phê duyệt;
+ Phối hợp đơn vị tư vấn hướng dẫn các phòng chức năng, khoa chuyên môn liên quan bám sát theo Kế hoạch, soạn thảo các văn bản, tài liệu HTQLCL, các quy trình xử lý công việc; đôn đốc việc điều chỉnh, mở rộng HTQLCL, đảm bảo tiến độ đặt ra;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất Ban giám hiệu, Ban chỉ đạo ISO xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Căn cứ các hoạt động tư vấn áp dụng HTQLCL (theo hồ sơ đơn vị tư vấn được lựa chọn) tại trờng, thẩm định kinh phí thực hiện Kế hoạch này trình Ban giám hiệu xem xét, phê duyệt theo quy định.
4. Các phòng chức năng, khoa chuyên môn thuộc Trường
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng chức năng, khoa chuyên môn áp dụng HTQLCL chủ động xây dựng quy trình xử lý công việc của phòng, khoa mình, đồng thời phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, đơn vị tư vấn triển khai những nội dung được phân công trong Kế hoạch; báo cáo tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện kế hoạch thông qua Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo ISO.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các phòng, khoa phản ánh kịp thời về Ban giám hiệu Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp (thông qua Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị) để Ban giám hiệu có ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.
Tin bài: TN
Nguồn trích: Không