Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trang thông tin điện tử của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp

Căn cứ Quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-SNN ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp ban hành Quyết định số 70/QĐ-TNN ngày 28 tháng 5 năm 2019 về Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp (https://www.ats.edu.vn/).
Đính kèm file Quyết định số 70/QĐ-TNN và Quy chế.

Tải file Quyết định: QUYET DINH BAN HANH QUY CHE HOAT DONG TRANG THONG TIN DIEN TU  - Truong NN - 28.05.2019.pdf
Tin bài: TN
Nguồn trích: Không