Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

     Ngày 24 tháng 6 năm 2019, ông Trần Ngọc Hổ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC của 6 phòng ban và 15 đơn vị trực thuộc trong đó có Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp.
    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận, biểu dương tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có những cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của ngành, với chủ đề: Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai rà soát thủ tục hành chính, tham mưu sửa đổi, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai đúng kế hoạch.
    Tuy nhiên việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC vẫn còn một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo điều hành của thủ trưởng một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện đúng mức để tìm những giải pháp triển khai hiệu quả công tác CCHC. Công chức, viên chức phụ trách CCHC một số đơn vị thường xuyên thay đổi, dẫn đến khi nhân sự mới tiếp cận nhiệm vụ CCHC còn lúng túng trong thực hiện.
     Để tiếp tục thực hiện đạt được 8 chỉ tiêu đã ký kết, 39 nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2019, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức, giáo viên, người lao động tại trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:
1. Nhiệm vụ công tác CCHC do Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện.
2. Chủ động triển khai thực hiện đạt được 8 chỉ tiêu mà Giám đốc Sở ký cam kết tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019 của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của trường.
3. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; tổ chức tập huấn các nội dung của công tác CCHC như cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, giáo viên, người lao động, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Thực hiện phong trào thi đua về CCHC, nhằm nâng cao trách nhiệm Ban Giám hiệu trong việc tìm các giải pháp, sáng kiến tuyển sinh và giảng dạy.
4. Trong cuộc họp giao ban, thường xuyên đưa thực hiện nhiệm vụ CCHC vào đánh giá những mặt đạt được, tồn tại và hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả hơn trong 6 tháng cuối năm 2019.
5. Xây dựng, triển khai thủ tục nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong quy trình ISO từng thủ tục nội bộ không ban hành các văn bản, biểu mẫu phức tạp, kéo dài thời gian thực hiện trái với quy định hiện hành.


Tin bài: TN
Nguồn trích: Thông báo số 417/TB-SNN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM về Nội dung kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Trần Ngọc Hổ tại Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019./.