» Cải cách hành chính

Ban hành Kế hoạch Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Năm 2019

- Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cải cách hành chính năm 2019;
- Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-TNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp về thực hiện cải cách hành chính năm 2019;
- Thực hiện Chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Ngọc Hổ tại Thông báo số 73/TB-SNN ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Nội dung kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Ngọc Hổ tại Hội nghị tổng kết cải cách hành chính của Sở năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019,
- Thực hiện nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng tại Mục I - Thông báo số 58/TB-TNN ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp về thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 02/2019. Đọc tiếp

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động trang thông tin điện tử của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp

Căn cứ Quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-SNN ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp ban hành Quyết định số 70/QĐ-TNN ngày 28 tháng 5 năm 2019 về Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp (https://www.ats.edu.vn/).
Đính kèm file Quyết định số 70/QĐ-TNN và Quy chế.


Đọc tiếp

Nghị quyết 76/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

NGHỊ QUYẾT Số 76/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Đọc tiếp

Nghị quyết số 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Nghị quyết số 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Đọc tiếp