Banner bên trái
Banner bên phải
slider
Tuyển sinh mới nhất
» Khoa Khoa Học Cơ Bản

Author: admin at 7-06-2016, 11:38
  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

           Khoa Khoa học cơ bản có chức năng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường; nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực công nghệ thông tin; chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa.

            Khoa có các nhiệm vụ sau đây:

          - Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho trường bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

         - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng học sinh; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

         - Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý;

         - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 3. CÁC BỘ MÔN

 3. 1. Bộ môn Khoa học tự nhiên

            - Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các môn học: Toán học cao cấp (1, 2, 3); Xác suất thống kê; Phương trình vi phân, Tối ưu hóa; Vật lý đại cương ( 1, 2); Hóa đại cương cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

 3. 2. Bộ môn Lý luận chính trị

          Bộ môn Lý luận chính trị có chức năng giảng dạy các môn lý luận chính trị thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

 3. 3. Bộ môn Ngoại ngữ

          - Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các môn học: Anh văn; Tiếng Anh chuyên ngành cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

          - Tham gia các đề án nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập trong toàn trường.

 3. 4. Bộ môn Giáo dục thể chất

           - Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các môn học: Điền kinh; Bóng chuyền; Bóng đá cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

        - Tham gia tổ chức các phong trào hoạt động văn hóa, thể thao cho CBVC, HSSV trong toàn trường.

3.5 Bộ môn Giáo dục quốc phòng

        - Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của môn học.

 4. VĂN PHÒNG KHOA

          Văn phòng khoa tại lầu 1, tòa nhà văn phòng Cơ sở 2